کسوجی
شهید محمد کسوجی

محمد کسوجی

تاریخ شهادت : 1366

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
کشمیری قرقی
شهید علی اکبر کشمیری قرقی

علی اکبر کشمیری قرقی

تاریخ شهادت : 1361

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
کفشکنان
شهید هادی کفشکنان

هادی کفشکنان

تاریخ شهادت : 1371

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
غزنوی
شهید گل محمد غزنوی

گل محمد غزنوی

تاریخ شهادت : 1365

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
شعبان‌پور
شهید محمدحسین‌ شعبان‌پور

محمدحسین‌ شعبان‌پور

تاریخ شهادت : 1365

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
شم آبادی
شهید محمد شم آبادی

محمد شم آبادی

تاریخ شهادت : 1366

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
شم آبادی
شهید حسین‌ شم آبادی

حسین‌ شم آبادی

تاریخ شهادت : 1365

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
شکیبا
شهید شیرزاد شکیبا

شیرزاد شکیبا

تاریخ شهادت : 1368

استان : خراسان شمالی

جزئیات بیشتر
شیخ‌الواعظ‌ین‌
شهید ولی‌الله‌ شیخ‌الواعظ‌ین‌

ولی‌الله‌ شیخ‌الواعظ‌ین‌

تاریخ شهادت : 1365

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
عابدی‌
شهید رمضانعلی‌ عابدی‌

رمضانعلی‌ عابدی‌

تاریخ شهادت : 1362

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
عابدی
شهید عباسعلی‌ عابدی

عباسعلی‌ عابدی

تاریخ شهادت : 1362

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
غلام زاده
شهید محمدحسن غلام زاده

محمدحسن غلام زاده

تاریخ شهادت : 1364

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
غلامی
شهید محمد غلامی

محمد غلامی

تاریخ شهادت : 1375

استان : خراسان شمالی

جزئیات بیشتر
غلامی جان احمد
شهید حسین غلامی جان احمد

حسین غلامی جان احمد

تاریخ شهادت : 1364

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
عباس‌علی‌پورمنزل‌نار
شهید ابوالقاسم‌ عباس‌علی‌پورمنزل‌نار

ابوالقاسم‌ عباس‌علی‌پورمنزل‌نار

تاریخ شهادت : 1367

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
فرخی
شهید ابراهیم فرخی

ابراهیم فرخی

تاریخ شهادت : 1366

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
عباسی
شهید رضا عباسی

رضا عباسی

تاریخ شهادت : 1367

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
عجم
شهید ابراهیم عجم

ابراهیم عجم

تاریخ شهادت : 1361

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
عدالتی‌خدابنده‌
شهید ابوالفضل‌ عدالتی‌خدابنده‌

ابوالفضل‌ عدالتی‌خدابنده‌

تاریخ شهادت : 1366

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر
عرب
شهید حسین عرب

حسین عرب

تاریخ شهادت : 1366

استان : خراسان رضوی

جزئیات بیشتر